stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Общи сведения за ПАВ

Източник:
www.drugsinfo-bg.org  
www.prevencii.com 

Какво е наркотик?

Наркотик е вещество, чийто прием променя функционирането на мозъка и оттам влияе върху психическото, емоционалното и физическото състояние на индивида. Терминът наркотик се смята, че идва от гръцкия лекар Гален и се отнася към вещества, които притъпяват сетивата и усещанията и/или произвеждат състояние на вцепененост, скованост или лека парализа. Наркотичните вещества (наркотиците) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система (ЦНС) и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън. 

В българския политически и юридически контекст терминът наркотик обхваща широк кръг от най-различни субстанции, които са или напълно инкриминирани или строго регулирани. Такива са редица растителни вещества и техни производни като тютюн, алкохол, канабис, кокаин, опиум и неговите деривати (морфин, хероин, кодеин), а също и други препарати, употребявани в медицината, като сънотворните средства.

Употребата на наркотиците не е скорошен феномен. Най-старите свидетелства за употреба на наркотици датират от преди 7000 години, въпреки че се предполага, че винаги са съществували хора, които употребяват наркотици. Много наркотици идват директно от природата. Хашишът и тревата идват от растението индийски коноп (канабис). Силните променящи съзнанието вещества могат да бъдат намерени в кактуса пейот и някои видове гъби. Кокаинът се получава от листата на растението кока. Опиумът, който е основата на морфина и хероина, е продукт от растението опиев мак. От началото на ІХ век активните съставки на голяма част от тези натурални продукти са били идентифицирани. Много от активните съставки сега могат да бъдат имитирани в лабораторията. Съществуват и наркотици, които са били открити в самата лаборатория. Примери за тях са LSD, екстази и бензодиазепините като Диазепам.

Когато употребата на някакъв наркотик започне да се разчува и никой не знае точно откъде идва или какви са възможните рискове от употребата му, може да се появи значително вълнение. Един нов наркотик може да стане хит. Някои от тези тенденции отминават, но други могат да продължат, като медиите играят голяма роля в това.

Въпреки много стриктния подход към производството и трафика на наркотици, наличието на нелегални наркотици не може да бъде напълно предотвратено. Една държава не може да бъде херметически затворена. Някои наркотици се произвеждат също и в България. Такива са канабисът и неговите производни (трева, хашиш), както и синтетични наркотици като амфетамини и екстази, които на практика могат да се приготвят в лабораторни условия навсякъде по света. Вероятно би могъл да се отгледа и опиев мак, но производството на хероин е по-трудно за разлика от това на наркотиците на новото хилядолетие – синтетичните дроги.

А) Според българското законодателство веществата, които имат отношение към наркотиците, се делят на две групи:
• Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
• Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина.
В България деленето на наркотиците на твърди и меки е условно. Тези понятия са въведени в законодателствата на други държави, като например Холандия. Твърдите наркотици според холандския закон са по-опасни от меките и това е отразено в строгостта на наказанието, свързано с тях.

В условното разделение, валидно за България, за меки наркотици се приемат хашишът и тревата (канабиса), а за твърди – всички останали психоактивни вещества. В реалността границата между твърди и меки наркотици не е лесна за очертаване. Има употребяващи на меки наркотици, които употребяват толкова много, че употребата им може да се нарече “твърда”. Обратното също понякога е вярно, въпреки че “меката” употреба на твърдите наркотици не може да бъде спазвана от повечето хора. В холандския закон сънотворните и транквилантите не се причисляват нито към меките, нито към твърдите наркотици. Те се водят изключение, тъй като са предписвани от лекар. Това обаче не трябва да оправдава все по-широко разпространяващата се злоупотреба с тях.

Алкохолът и никотинът са психоактивни вещества, които не са забранени от закона и не се причисляват условно към категориите меки или твърди наркотици. Трябва да се има предвид, че въпреки тяхното голямо социално приемане, те са не по-малко вредни и рисковани от твърдите наркотици, като например хероина.
Б) Според ефектите веществата биват: стимулиращи, депресиращи и халюциногени.

Стимуланти

При употреба на тези вещества човек получава усещане за повече енергия и бдителност. Стимуланти са кокаинът и амфетамините, както и никотинът, кафето и други.

Депресанти

При употреба на тези вещества човек е в сънливо състояние. Ефектите са успокояващи и релаксиращи, реалността е замъглена. Депресанти са хероинът и другит опиати, както и алкохолът, сънотворните.

Халюциногени

При употреба на тези вещества човек вижда и усеща света много различно. Променящи съзнанието вещества са LSD, хашиш, трева, гъби и други халюциногени.

Различията според ефектите от веществата не са винаги ясни. Някои вещества могат да имат смесен ефект. Екстази, например, стимулира, но и променя възприятията. Хашишът и тревата, в зависимост от дозата и ситуацията, могат да имат променящ съзнанието ефект, но също така и обезболяващ ефект.
В) Кой употребява наркотици и защо?

Наркотик, който държи човека под своето влияние, но против неговата воля, просто не съществува. Употребата на наркотици е винаги на първо място и най-вече е избор от страна на употребяващия. Често обаче употребяващите не знаят реално в какво се забъркват, просто защото не знаят достатъчно за характеристиките на наркотика и рисковете от неговата употреба.
Такава липса на познания се среща особено в случаите, когато някой употребява за първи път. Много хора правят това, когато са млади, например за да бъдат като другите, или за да се справят с трудностите, за да тестват границите, или да задоволят любопитството си, за да се справят със скуката или просто заради вълнението, че не е позволено. Тенденциите също играят роля тук.

Дали някой ще продължи да употребява зависи от него, но също така и от средата. Когато пряката среда, например кръгът от приятели, приема или отхвърля определен тип употреба, това често има значително влияние. Отхвърлянето на употребата на наркотици от друг човек обаче не винаги може да доведе до желания резултат. Отхвърлянето може също да подтикне другия да търси различна среда – среда, в която употребата на този наркотик е приета.

Употребата на наркотици е феномен, който не се ограничава до определена група или класа; той може да се случи във всички слоеве на обществото. Същото важи и за зависимостта от наркотиците.

Различните видове наркотици се използват обикновено при различни обстоятелства. Някои употребяващи може да се ограничат до един тип наркотик; други могат да използват различни наркотици в зависимост от ситуацията или настроението, в което са:

  • Стимулантите се използват в кръга на забавление или в определени случаи – от хора, които искат (или им се налага) да работят цяла нощ;
  • Наркотиците с успокояващ, релаксиращ ефект се използват от хора с проблеми със съня и/или тревожни разстройства, но също така и от хора с личностови разстройства и/или социални проблеми;
  • Халюциногените може да привлекат вниманието не само на млади хора, които са любопитни и поради това имат желание да пушат канабис от време на време, но също така и на по-възрастни индивиди, които търсят нови, променящи съзнанието преживявания.

    Хората, които употребяват наркотици, избират да го правят. Когато употребата води до злоупотреба, първичната причина не играе вече голяма роля. Понякога употребата на наркотици се превръща в начин за избягване на реалността. Още една стъпка напред е, когато не става въпрос за избор: употребяващият е станал зависим от наркотика. Това не е случаят, в който някой автоматично преминава от един етап в друг. Такава прогресия зависи от веществото, от самия човек и ситуацията, в която се намира. Много хора мислят, че винаги така се случва, но е важно да се знае, че не всички, които употребяват наркотици, се пристрастяват. Например, много употребяващи на меки дроги спират след като поекспериментират за известно време.