stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Законодателството за наркотиците

Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)

(Обн. ДВ, бр. 30/1999 г.)

Пълният текст на закона може да намерите тук.

  • Урежда организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори, а също и мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества.
  • Прилага се за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат, както и за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори (чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2).

 

Според този закон веществата се разделят на четири групи:

 

  Описание Вещества
Първа Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за прилагане в медицината Канабис (марихуана), листа от кока, опиум, хероин, амфетамин и др.
Втора Високорискови вещества, които имат и медицинско приложение Опиати (кодеин, морфин, петидин – лидол, метадон), кокаин, трихексилфенидил (паркизан), фентанил, глутетимид и др.
Трета Рискови вещества Фенобарбитал, диазепам, медазепам (рудотел), бромазепам (лексотан) и др.
Четвърта Прекурсори (химически вещества, които се използват за производство на наркотични вещества) Оцетен анхидрид, прекурсори за производство на амфетамини

 

Според чл. 84, ал. 2 от ЗКНВП на лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява достъп до програми за лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

В сила от 10.11.2011; приета с ПМС № 293/27.10.2011; обн. ДВ, бр. 87 от 4 ноември 2011 г.

Пълният текст на закона може да намерите тук

Съобразно чл. 3, ал. 1 и 2, наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци І, ІІ и ІІІ.

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Според чл. 30. се забранява производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1.

Наказателен кодекс

В чл. 354а на Наказателния кодекс на Република България са описани нарушенията и предвидените наказания за производство, притежание и разпространение на наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 354а

Алинея 1. Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи, превозва или пренася наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева, и за рискови наркотични вещества – с лишаване от свобода от 3 до 15 години и глоба от 10 000 до 100 000 хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 15 години и глоба от 50 000 до 150 000 лева.

Алинея 2. Ако деянието по предходната алинея:

1. има за предмет вещества в големи размери;

2. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително;

3. се отнася за вещества, които се разпространяват сред повече от две лица или на публично място, или в района на учебно заведение, общежитие или казарма на разстояние до 250 м от прилежащите терени;

4. е извършено от лекар, фармацевт, възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в местата за лишаване от свобода;

5. е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 000 до 300 000 лева за високорискови наркотични вещества, и лишаване от свобода от 10 до 20 години и глоба от 50 000 до 150 000 лева – за рискови наркотични вещества.

Алинея 3. Не се наказва лице, което е зависимо от наркотични вещества или техни аналози, ако количеството, което придобива, съхранява, държи или пренася, е в размери, сочещи, че то е предназначено за еднократна употреба.

Алинея 4. Отменена – ДВ, бр. 21 от 2000 г.

Алинея 5. Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до 5 години и глоба от 1000 до 5000 лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, т. 6 и т. 7.

Алинея 6. В случаите по ал. 1 до ал. 3 предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.