Съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове по зависимости

stzagora

 

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Национален съвет по наркотичните вещества (НСНВ)

Съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) Националният съвет по наркотичните вещества:

 • Oпределя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като изготвя и предлага на Министерския съвет да приеме национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок от 5 години;
 • Предлага на Министерския съвет да приеме национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;
 • Предлага на министъра на финансите проект на бюджет за провеждане на националната политика в тази област;
 • Предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;
 • Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;
 • Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори, и контролира изпълнението им;
 • Определя и утвърждава националните координатори по наркотиците и националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества.

Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ)

Съгласно чл. 15 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, който е в сила от 30.03.1999 год., в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области, се създават Общински съвети по наркотични вещества. Организацията и дейността на Съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет на наркотичните вещества (НСНВ).

Общинските съвети по наркотични вещества реализират на общинско ниво националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на наркоманиите, регламентирани в Националната програма за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите. При осъществяване на Националната стратегия за борба с наркотиците те се ръководят от приетата на общинско равнище програма за изпълнение на Плана за действие. В цялостната си дейност ОбСНВ са активно подпомагани от съответните общини и Общинските съвети.

Съгласно чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, Съветите по наркотични вещества на общинско равнище осъществяват следните функции:

 • Разработват и приемат общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика съобразно националните програми по чл. 11, т. 2 от ЗКНВП;
 • Осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу наркотиците;
 • Създават превантивни информационни центрове като звена на общинско равнище;
 • Предлагат на общинските съвети проект на бюджет за провеждане на общинската политика по отношение на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
  ОбСНВ е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на общинския съвет.

Съгласно чл. 15а от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите Националният съвет по наркотичните вещества:

 • Координира и контролира дейността на съветите по наркотични вещества по чл. 15, ал. 1;
 • В края на всяка година съветите по чл. 15, ал. 1 отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотични вещества.

 

Превантивни информационни центрове (ПИЦ)

Като звена на общинско равнище ПИЦ осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за изготвянето, осъществяването, координирането на общинските програми за борба срещу наркотиците.
ПИЦ подпомагат ОбСНВ при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността им по разработването и изпълнението на общинската стратегия за борба срещу наркотиците.
При изпълнение на националната политика в сферата, ПИЦ се ръководят методически от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.
При изпълнение на общинските програми, ПИЦ се ръководят от ОбСНВ.

logo pic new

stop

Drugs2

pic7

vaprosnik

da razviem

Посетители на сайта

2392301
Днес
Вчера
Тази седмица
Миналата седмица
Този месец
Миналият месец
Всички
68
528
596
2387224
1306
26401
2392301

Вашият IP адрес: 44.192.254.173
2023-10-03 03:08