Законодателството за наркотиците

stzagora

 

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)

(Обн. ДВ, бр. 30/1999 г.)

Пълният текст на закона може да намерите тук.

  • Урежда организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори, а също и мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества.
  • Прилага се за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат, както и за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори (чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2).

 

Според този закон веществата се разделят на четири групи:

 

  Описание Вещества
Първа Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за прилагане в медицината Канабис (марихуана), листа от кока, опиум, хероин, амфетамин и др.
Втора Високорискови вещества, които имат и медицинско приложение Опиати (кодеин, морфин, петидин – лидол, метадон), кокаин, трихексилфенидил (паркизан), фентанил, глутетимид и др.
Трета Рискови вещества Фенобарбитал, диазепам, медазепам (рудотел), бромазепам (лексотан) и др.
Четвърта Прекурсори (химически вещества, които се използват за производство на наркотични вещества) Оцетен анхидрид, прекурсори за производство на амфетамини

 

Според чл. 84, ал. 2 от ЗКНВП на лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява достъп до програми за лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

В сила от 10.11.2011; приета с ПМС № 293/27.10.2011; обн. ДВ, бр. 87 от 4 ноември 2011 г.

Пълният текст на закона може да намерите тук

Съобразно чл. 3, ал. 1 и 2, наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци І, ІІ и ІІІ.

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Според чл. 30. се забранява производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1.

Наказателен кодекс

В чл. 354а на Наказателния кодекс на Република България са описани нарушенията и предвидените наказания за производство, притежание и разпространение на наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 354а

Алинея 1. Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи, превозва или пренася наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева, и за рискови наркотични вещества – с лишаване от свобода от 3 до 15 години и глоба от 10 000 до 100 000 хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 15 години и глоба от 50 000 до 150 000 лева.

Алинея 2. Ако деянието по предходната алинея:

1. има за предмет вещества в големи размери;

2. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително;

3. се отнася за вещества, които се разпространяват сред повече от две лица или на публично място, или в района на учебно заведение, общежитие или казарма на разстояние до 250 м от прилежащите терени;

4. е извършено от лекар, фармацевт, възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в местата за лишаване от свобода;

5. е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 000 до 300 000 лева за високорискови наркотични вещества, и лишаване от свобода от 10 до 20 години и глоба от 50 000 до 150 000 лева – за рискови наркотични вещества.

Алинея 3. Не се наказва лице, което е зависимо от наркотични вещества или техни аналози, ако количеството, което придобива, съхранява, държи или пренася, е в размери, сочещи, че то е предназначено за еднократна употреба.

Алинея 4. Отменена – ДВ, бр. 21 от 2000 г.

Алинея 5. Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до 5 години и глоба от 1000 до 5000 лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, т. 6 и т. 7.

Алинея 6. В случаите по ал. 1 до ал. 3 предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.

logo pic new

stop

Drugs2

pic7

vaprosnik

da razviem

Посетители на сайта

2392294
Днес
Вчера
Тази седмица
Миналата седмица
Този месец
Миналият месец
Всички
61
528
589
2387224
1299
26401
2392294

Вашият IP адрес: 44.192.254.173
2023-10-03 03:02